Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE
  • 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka nenazočne radnice, rad u PŠ Drage

U v j e t i:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,

- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12., 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17,  68/18,  98/19 i 64/20) te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“ broj 6/19 i 75/20)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice odnosno dokaz o državljanstvu
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu mu/joj se pravovremeno dostavlja obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.

Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje,  prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata – usmeno putem razgovora (intervjua).

Na mrežnoj stranici Škole objavit će se područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere objavit će se na školskoj mrežnoj stranici (http://www.os-pakostane.skole.hr/).

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama  (http://www.os-pakostane.skole.hr/) te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obaviješteni.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti na adresu:

Osnovna škola Pakoštane, Ulica Bana Josipa Jelačića 1, 23 211 Pakoštane.

Osobni podaci kandidata, koji su sadržani u natječajnoj dokumentaciji, koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, a u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („N.N.“ broj: 42/18).

Ravnatelj:

Andrija Vanjak, mag. prim. educ.

KLASA: 112-02/22-01/04

URBROJ: 2198-1-31-22-1

Pakoštane, 1. travnja 2022.