Copyright 2024 - Osnovna škola Pakoštane

Na temelju oskudnih podataka iz Župnog ureda škola je radila školske godine 1885./51. Službeni izvještaji pisani su na talijanskom jeziku. I imena učenika sa talijanizirana. Prema spisima škola je: Scuola Elementare Ansigliare.

Školu vodi mjesni župnik. Upisano je 9 učenika u 1. razred: Feliche Bachio ( Bačkov), Giovanni B. (Bačkov), Giovanni Curtovich (Kurtović), Gusepe C. (Kurtović), Francesko Mindina, Simeone Dukin, Borgio Juricin (Juričin), Mako Kazio (Kazija), Antonio Soricho (Šarić).

1868./69. godine otvorena je (obvezna) redovita muška škola.

1870./71. godine prema podacima učitelj je Andrija Pelicarić, škola radi u kući Mate Bačkova, a u pomoćnoj školi Vrgada upisano je 22 učenika, a učitelj don Šime Torić.

Zakonom od 12. 12. 1867. godine škola radi na materinskom jeziku te se talijanski jezik gubi iz službenih spisa.

1873./74. školu vodi učitelj Ante Pavličević, upisano je 58 učenika. Učitelj poziva roditelje da šalju i žensku djecu na "školsku pouku".

1879. godine školi je upućena naredba da se vodi točna zabilješka o pohađanju nastave, a za neredovito pohađanje nastave plaćat će se globa. Mjesno školsko vijeće sastaje se i rješava probleme škole. U ovoj šk.godini donesene su i nastavne osnove. Uči se: pismočitanje, račun, zorna obuka, pouka o vjeri.

1881. godine učitelj je Zoko Lovrović. Školu dnevno pohađa 35 - 40 učenika.

1885. učitelj Kirigin dobiva ukor zbog "slabog" uspjeha u školi, a svi njegovi učenici "opetuju" godinu u kojoj su se nalazili.

1886. godine općenito školsko vijeće traži da netko od mještana da vrt za zornu obuku. Učenici dobivaju znanje iz pravopisa, vjeronauka, jezika i računice.

1890. godine učitelj je Ivan Paštrović.

1897. godine zbog povećanja broja učenika škola radi i u prostorijama kuće Frane Vučkova.

(...)

1955./56. godinu uvodi se osmogodišnje školovanje (osmogodišnja škola).