Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

 

N A T J E Č A J

 za prijem radnika na radna mjesta

 

  1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

U v j e t i:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju imati završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije – smjer računovodstvo ili financije za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke – smjer računovodstvo ili financije stečena prema ranijim propisima te godinu dana radnog iskustva na poslovima računovodstva.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice odnosno dokaz o državljanstvu
  • presliku dokaza o stručnoj spremi
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)
  • dokaz o radnom iskustvu na poslovima računovodstva i to potvrdu o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa

Na ovaj natječaj se ravnopravno natječu osobe oba spola.

Natječaj je objavljen 17. travnja 2018. g., a rok za dostavu prijave je 25. travnja 2018. g.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Osnovna škola Pakoštane

Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane (za natječaj)

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole nakon donošenja Odluke o izboru.

Ravnatelj:
Andrija Vanjak, mag. prim. educ.

KLASA: 112-01/18-01/05
URBROJ: 2198-1-31-01-18-03
Pakoštane, 17. travnja 2018.