Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.)  Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radna mjesta

 

  1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
  2. UČITELJ/ICA MATEMATIKE I FIZIKE, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno
  3. TAJNIK/ICA ŠKOLE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

U v j e t i:

Za učitelja/icu matematike: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96.,56/01,) čl. 2.  stavak 1. podstavak 12.

Za učitelja/icu matematike i fizike: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96.,56/01,) čl. 2.  stavak 1. podstavak 12. i 13.

Za tajnika/icu škole: Prema članku 105., stavku 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice odnosno dokaz o državljanstvu
  • presliku dokaza o stručnoj spremi
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)

Na ovaj natječaj se ravnopravno natječu osobe oba spola.

Natječaj je objavljen 29. siječnja 2018. g., a rok za dostavu prijave je 6. veljače 2018. g.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Osnovna škola Pakoštane

Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane (za natječaj)

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole nakon donošenja Odluke o izboru.

Ravnatelj:
Andrija Vanjak, mag. prim. educ.

KLASA: 112-01/18-01/01
URBROJ: 2198-1-31-01-18-01
Pakoštane, 29. siječnja 2018.