Copyright 2022 - Osnovna škola Pakoštane

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1, 23211 Pakoštane, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

  1. SPREMAČ/ICA, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, rad u OŠ Pakoštane

U v j e t i:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u Školi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Za obavljanje poslova na radnom mjestu spremača/ice, a sukladno odredbama Pravilnika o radu OŠ Pakoštane potrebna je završena osnovna škola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice odnosno dokaz o državljanstvu
  • presliku dokaza o stručnoj spremi
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17.), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17.) koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu mu/joj se pravovremeno dostavlja obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.

Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje usmeno putem razgovora (intervjua).

Na mrežnoj stranici Škole objavit će se područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem razgovora (intervjua). Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti usmeno putem razgovora (intervjua) smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere objavit će se na školskoj mrežnoj stranici (http://www.os-pakostane.skole.hr/).

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama  (http://www.os-pakostane.skole.hr/), te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obaviješteni.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti na adresu:

Osnovna škola Pakoštane, Ulica Bana Josipa Jelačića 1, 23 211 Pakoštane.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN br. 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu Osnovnoj školi Pakoštane, za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Ravnatelj:
Andrija Vanjak, mag. prim. educ.

KLASA: 112-01/21-01/04
URBROJ: 2198-1-31-01-21-1
Pakoštane, 1. veljače 2021.