Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Ulica Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

Pakoštane, 3. listopada 2019.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Pakoštane, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Testiranje će se obaviti u prostoru škole u uredu ravnatelja, po sljedećem rasporedu:

Srijeda, 9. listopada 2019. godine u 12:00 sati:

1. Antonija Gašperov, mag. prim. educ.
2. Marina Mičić, mag. lik. um.
3. Matea Radobuljac, mag. art.
4. Tina Rogić, mag. prim. educ.
5. Ivana Zorić, mag. art.

Izvori za pripremu (područje provjere):

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi N.N. 112/10. 82/19.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od natječaja.

Povjerenstvo

KLASA: 112-01/19-01/14
URBROJ: 2198-1-31-01-19-14