Copyright 2020 - Osnovna škola Pakoštane

Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na stručno osposobljvanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

  1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme do 12 mjeseci

U v j e t i:

1. Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96., 56/01.)

2. Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice odnosno dokaz o državljanstvu
  • presliku rodnog lista
  • presliku dokaza o stručnoj spremi
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Na ovaj natječaj se ravnopravno natječu osobe oba spola.

Natječaj je objavljen 12. prosinca 2018. g., a rok za dostavu prijave je 20. prosinca 2018. g.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Osnovna škola Pakoštane, Bana Josipa Jelačića 1,  23211 Pakoštane s naznakom „za natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Ravnatelj:
Andrija Vanjak, mag. prim. educ.

KLASA: 112-01/18-01/18
URBROJ: 2198-1-31-01-18-01
Pakoštane, 12. prosinca 2018.