• Osnovna škola Pakoštane - matična škola

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Drage

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola Vrana

  • Osnovna škola Pakoštane - Područna škola "Dr. Blaž Jurišić", Vrgada

Copyright 2021 - Osnovna škola Pakoštane

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

Bana Josipa Jelačića 1

23211 Pakoštane

KLASA: 003-06/19-01/05

URBROJ: 2198-1-31-06-19-5

Pakoštane, 16. kolovoza 2019.

Na temelju članka 14. Statuta Osnovne škole Pakoštane Školski odbor je na sjednici održanoj 16. kolovoza 2019. godine donio slijedeću

ODLUKU

O IZVOĐENJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA U JEDNOJ SMJENI

Osnovna škola Pakoštane, Područna škola Vrana i Područna škola Drage u novoj školskoj godini 2019./2020. od početka nastavne godine 9. rujna 2019. godine nastavni plan i program izvoditi će u jednoj smjeni.

Obrazloženje

Osnovna škola Pakoštane u školskoj godini 2018./2019. broji 379 učenika. Upisno područje Osnovne škole Pakoštane - Pakoštane obuhvaća naselja Pakoštane, Vrana, Drage i otok Vrgada.

Područni odjeli u Vrani rade s čistim odjelima u nižim razredima i to u jednoj smjeni od 14. siječnja 2019, a područni odjeli u Dragama s čistim odjelima u nižim razredima su radili u dvije smjeni. Međutim, pripremljeni su uvjeti za rad u jednoj smjeni od rujna 2019.

Školska zgrada u Dragama također je uređena za rad u jednoj smjeni.

Budući da su se u cijelosti ispunili materijalni i kadrovski uvjeti odlučeno je kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se uložiti zahtjev za zaštitu prava Školskom odboru u roku od 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči škole.

Predsjednik Školskog odbora

Ivo Ćirak, prof.